درباره ما

جعبه فایل‌های من یک سرویس به اشتراک گذاری فایل با امکانات نا محدود می‌باشد.که در سال ۱۳۹۴ با برنامه نویسی تیم جعبه فایل‌های من آغاز بکار کرد.
جعبه فایل‌های من با ارایه فضای نامحدود بکاربران خود قصد دارد آنها از هرگونه هاست دانلود رهایی بخشد.

جعبه فایل‌های من یک سرویس به اشتراک گذاری فایل با امکانات نا محدود می‌باشد.که در سال ۱۳۹۴ با برنامه نویسی تیم جعبه فایل‌های من آغاز بکار کرد.
جعبه فایل‌های من با ارایه فضای نامحدود بکاربران خود قصد دارد آنها از هرگونه هاست دانلود رهایی بخشد.

جعبه فایل‌های من یک سرویس به اشتراک گذاری فایل با امکانات نا محدود می‌باشد.که در سال ۱۳۹۴ با برنامه نویسی تیم جعبه فایل‌های من آغاز بکار کرد.
جعبه فایل‌های من با ارایه فضای نامحدود بکاربران خود قصد دارد آنها از هرگونه هاست دانلود رهایی بخشد.